תקנון האתר

תקנון מפורט ותנאי שימוש באתר:

כללי:

1. ברוכים הבאים לאתר WIZNMIX (להלן: "האתר"), המופעל ע"י חברת "תחכום – שיווק מוצרי צריכה מתוחכמים בע"מ ח.פ. 513783993 (להלן :"החברה") ובבעלותה, אשר משמש כאתר אלקטרוני לרכישת מוצרים ע"י הגולשים באתר (להלן: "הרוכש/ים").

2. האתר הינו אתר למכירת מוצרים שונים המוצגים בו לשם מכירה פרטית ואישית לכל רוכש באתר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה וכמוצג באתר.

החברה תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת להוסיף ו/או לגרוע מוצרים המוצעים למכירה באתר וכן לקבוע את אופן מכירתם ואת מחירם, לרבות דמי משלוח לרוכשים באתר בלבד.

3. לפני ההרשמה לשימוש כרוכש באתר ו/או ביצוע רכישה, עליכם לקרוא את התקנון ותנאי השימוש שלהלן (להלן: "תנאי השימוש") ולאשרם.

אם אינכם מסכימים לתנאי השימוש אינכם רשאים לגלוש באתר ו/או להשתמש בו בשום צורה שהיא, ועליכם להפסיק מידית את הגלישה ו/או השימוש באתר.

כל שימוש ו/או גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים באתר מהווים אישור כי הרוכש ו/או המשתמש קרא את הוראות התקנון ותנאי השימוש באתר, כפי שיעודכנו מעת לעת והוא מסכים להם, ללא כל מגבלה ו/או סייג.

מאחר והוראות התקנון ותנאי השימוש חלים על כל שימוש ו/או גלישה ו/או רכישת מוצרים באתר והם עשויים להשתנות ו/או להתעדכן מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, עליכם לקרוא בעיון את הוראות התקנון ותנאי השימוש בכל גלישה ו/או שימוש ו/או רכישה באתר.

4. האתר מציע ומאפשר לכם גישה ושימוש אישי ופרטי באתר.

אינכם רשאים לעשות באתר שימוש מסחרי. 

אינכם רשאי לגלוש באתר ו/או לעשות בו שימוש אם הנכם סוחר ו/או עוסק.

כמו כל חל איסור על משתמש ו/או רוכש ו/או מבקר באתר לבצע כל פעולה בלתי חוקית ו/או האסורה על פי כל דין ו/או הסותרת את הדין ולרבות אך לא רק כל אלה:

4.1. אסור לרוכש ו/או על משתמש ו/או מבקר באתר לבצע כל פעולה ו/או מעשה בעת השימוש באתר אשר יש בו כדי להעתיק ו/או לעבד ו/או לשעתק ו/או לשנות ו/או להציג ו/או לשדר ו/אל לשכפל ו/או לפרסם ו/או לאחסן תוכן כלשהו מהתכנים המוצגים באתר כולם או חלקם.

4.2. כמו כן, חל איסור על כל מבקר ו/או משתמש ו/או רוכש באתר לבצע או לאפשר הפעלת יישום מחשב כלשהו או כל אמצעי אחר, לרבות באמצעות תוכנות מסוג כלשהו, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של התוכן באתר ו/או להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת גלויה או סמויה או להציג את תוכן כלשהו המוצג באתר ו/או השייך לו בכל דרך שהיא.

4.3. שם החברה הלוגו שלה וסימני המסחר שלה , לרבות אך לא רק כל הקשור במוניטין החברה, כדוגמת סימנים, לוגו, סמלילים, סימני שירות, או כל סימן ו/או פרט ו/או תמונה אחרים המופיעים באתר, הינם קניינה הבלעדי של החברה ואין לעשות בהם כל שימוש.

4.4. אסור להשתמש באתר לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט כלשהם.

4.5. אסור לעשות כל שימוש בתוכן האתר לרבות לא כדי לפגוע בצד ג' כלשהו, שמו ו/או רכושו ו/או לפרסם דברים פוגעניים ו/או שקריים ו/או בלתי אמינים מכל סוג , או שיש בהם כדי לפגוע בשימוש באתר או בתוכן האתר.

4.6. בכל מקרה של אי עמידה בתנאים כאמור תהא לחברה ו/או לכל מי מטעמה הזכות למנוע גישה של משתמש ו/או רוכש ו/או מבקר ו/או גולש לאתר ואף לנקוט בכל האמצעים החוקיים לרבות ע"י פנייה לכל גורם ו/או רשות מוסמכת ו/או לערכאות לשמירה על זכויות החברה ו/או מאן דהוא אחר על-פי כל דין.

5. החברה רשאית בכל עת לשנות ו/או להוסיף ו/או למחוק ו/או לגרוע מהוראות התקנון ותנאי השימוש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומבלי שיהא עליה להודיע על כך מראש ו/או בדיעבד.

כל שינוי ו/או תוספת ו/או מחיקה ו/או התאמה ו/או גריעה מהוראות התקנון ותנאי השימוש יחולו ויחייבו כל גולש ו/או משתמש ו/או רוכש באתר בהתאם לנוסח הוראות התקנון ותנאי השימוש שיהיו בתוקף בעת השימוש ו/או הגלישה ו/או הרכישה באתר.

תוקף הוראות התקנון ותנאי השימוש יהיה תמיד מצטבר ולא חלופי כך שתמיד יפורשו תנאי השימוש באופן המרחיב ביותר ובעל התחולה הרחבה ביותר ולא באופן מצמצם .

בכל מקרה של סתירה בין הנאמר בתוכן האתר בכל מקום שהוא באתר לרבות בדפי המוצרים ו/או המפרטים שלהם ו/או דפי הרכישה , יגברו יחולו ויחייבו תמיד הוראות התקנון ותנאי השימוש.

6. זכאות להירשם כמשתמש באתר והרישום כמשתמש:

הזכות להירשם כחבר האתר נתונה אך ורק לאדם המקיים את כל התנאים שלהלן:

א. בגיר שמלאו לו 18 שנים והינו כשיר משפטית;

ב. תושב ישראל בעל תעודת זהות ישראלית;

ג. בעל כרטיס אשראי ישראלי שהונפק ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי הישראליות ואשר כתובת החיוב הינה ישראלית;

ד. בעל תא דואר אלקטרוני ובעל כתובת בישראל.

ה. נרשם לאתר בהתאם להוראות תקנון זה ותנאי השימוש ומילא את כל השדות כנדרש בדף הרישום.

הנך מצהיר/ה כי בהירשמך כחבר באתר מתקיימים התנאים הנ"ל, וכמו כן הם מתקיימים גם במועד ביצוע כל עסקה באתר. 

הנך מצהיר/ה כי ידוע לך שהאתר מסתמך על הצהרותיך הנ"ל והנך נדרש/ת להצהיר אמת הן לגבי כל העניינים הנ"ל והן לגבי כל יתר הפרטים הנמסרים על ידך בעת הרישום ובעת ביצוע כל עסקה. 

7. ההרשמה באתר הינה אישית ולא ניתנת להעברה. חל איסור מוחלט לסחור ו/או להעביר את חשבון המשתמש שנוצר בעת הרישום (להלן: "חשבון המשתמש") לאדם אחר ו/או להחליף את חשבון המשתמש עם אדם אחר. 

ללא מסירת כל הנתונים והפרטים כנדרש בדף ההרשמה לא יוכל משתמש/ת , רוכש/ת לבצע רכישות באתר.

8. החברה רשאית לאשר או שלא לאשר כל בקשת רישום, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה רשאית לבטל ו/או להשהות ו/או להשעות כל חשבון משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדית של החברה.

אם טרם נפתח לך חשבון משתמש, או אם בוטל ו/או הושהה ו/או הושעה חשבון המשתמש שלך, השימוש באתר אסור.

אם בוטל ו/או הושהה ו/או הושעה חשבון המשתמש שלך, אסור לך לפתוח חשבון משתמש חדש, והנך רשאי/ת לחזור ולהשתמש באתר רק אם ולאחר שהאתר החליט, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את הביטול ו/או ההשהיה ו/או ההשעיה.

9. הנך מתחייב/ת לעדכן את המידע שבחשבון המשתמש שלך בכל מקרה של שינוי בו.

10. את/ה אחראי/ת לשמירת חשאיות שם המשתמש, הסיסמא, והגישה למחשב האישי שלך. את/ה אחראי/ת לכל הפעולות שייעשו תוך שימוש בשם המשתמש שלך ובסיסמא שלך, וזאת מבלי לגרוע מהתחייבותך לשמירת החשאיות כנ"ל. לאור זאת החברה ממליצה בחום על יציאה מהמערכת בכל עת בה היא לא בשימוש על ידך.

11. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, את/ה מתחייב/ת לעדכן באופן מיידי את האתר על כל שימוש בלתי מורשה ו/או הפרת תנאי השימוש ו/או פרצת אבטחה, ולוודא כי הודעתך התקבלה בפועל אצל נציגי האתר.

מידע כללי אודות המוצרים :

12. המוצרים המופיעים באתר למכירה הינם מוצרים שונים ורבים ממגוון רחב, מדגמים , כמויות ומסוגים שונים אשר יוצעו למכירה באתר ע"י החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי כשהחברה רשאית בכל עת לשנות ו/או להוסיף ו/או לגרוע ממגוון המוצרים כולם או חלקם וכן לקבוע את תנאי מכירתם (לרבות לעניין מחיר, המשלוח או האיסוף העצמי, הסוגים הדגמים ו/או הכמויות וכיו"ב), הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

13. מובהר ומודגש בזאת כי מכירת המוצרים באתר הינה מכירה קמעונאית בלבד ומחירי המוצרים כמופיע באתר הינם תקפים לרכישה באמצעות האתר בלבד ולא יחולו ו/או יחייבו בעת מכירה בחנויות של רשתות השיווק של החברה.

14. המחיר המופיע בדף המכירה ביחס לכל מוצר המוצג למכירה באתר הינו כולל מע"מ.

15. לכל המוצרים באתר הינם חדשים ויסופקו באריזתם המקורית ולהם אחריות מאת היבואן הרשמי של המוצר לישראל, אלא אם נכתב במפורש אחרת.

16. על כל רוכש ו/או מבקר ו/או גולש באתר האחריות הבלעדית לעשות את כל הבדיקות הנדרשות ביחס לרכישה ו/או תנאיה לרבות מחירי השוק של המוצרים גודלם סוגם דגמיהם וכיו"ב כמצופה מרוכש סביר.

17. כל המוצרים המוצגים באתר כפופים להימצאות מלאי מספיק אצל היבואנים המוצרים כשמוסכם ומותנה בזאת במפורש כי החברה אינה ולא תהיה אחראית בכל הקשור במלאי המוצרים אצל היבואנים השונים.

מותנה ומוסכם בזאת במפורש כי הרכישה של מוצר כלשהו באתר, הינה עד לגמר המלאי ובמקרה שלאחר בקשת הרכישה של כל רוכש יתברר כי המוצר אזל מהמלאי שאצל היבואן ו/או כי המוצר אינו מצוי במלאי היבואן במועד שנועד לאספקתו לרוכש, אזי החברה תודיע לרוכש בתוך 4 ימי עסקים על אי קיומו של המוצר במלאי היבואן ו/או על כל מניעה אחרת לאספקתו/מכירתו ובמקרים אלו תהיה רשאית החברה להודיע לרוכש על ביטול המכירה או לחלופין תציע לרוכש לרכוש מוצר חלופי אחר.

בעת ביטול רכישה כאמור ו/או בכל מקרה אחר של ביטול רכישה תפעל החברה לזיכוי הרוכש בסכום הרכישה ככל שהרוכש אכן שילם אותו בפועל בהתאם ובכפוף לכל דין.

18. התמונות ו/או המפרטים של המוצרים המופיעים באתר נתקבלו אצל החברה ע"י יבואני המוצרים ואין ולא תחול על החברה כל אחריות בכל הקשור בהם. תמונות ו/או שרטוטים ו/או מפרטים של מוצרים המוצגים באתר מיועדים על מנת ליתן מושג קרוב ביותר לשם תיאור המוצר ובעיקרון אלו מוצגים להמחשה בלבד.

בסמוך לכל מוצר המוצג באתר יופיע מספרו הקטלוגי ו/או הדגם שלו כפי שנתקבל ו/או מופיע אצל היבואן ביחס לאותו מוצר. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין המפרט הטכני של המוצר לבין צילומו ו/או תיאורו המילולי יגבר תמיד המפרט ו/או התיאור המילולי כמופיע תחת המספר הקטלוגי אצל היבואן. למידע נוסף ו/או מדויק יותר בכל הקשור במפרט המוצר ו/או תיאורו יש לפנות אל יבואן המוצר.

יודגש כי מק"ט המוצר המופיע אצל היבואן אינו בהכרח מק"ט המוצר המופיע אצל היצרן.

19. למרות שהחברה עושה את מירב המאמצים על מנת שמפרטי המוצרים ותיאורם (בין החזותי ובין המילוי) יהיו מדויקים ומעודכנים הרי שייתכן ויפלו בהם טעויות .

משכך, במקרה של טעות ו/או אי התאמה מהותית בין המפרט הטכני ו/או תיאור המוצר שבאתר לבין המוצר אותו קיבל הרוכש בפועל, תפעל החברה על מנת לאפשר לרוכש לבטל את הרכישה ולקבל את כל מחיר המוצר שנגבה ממנו בפועל או לקבל את המוצר הקיים ושניתן לספקו בפועל אשר תיאורו באתר אינו תואם את תכונותיו בפועל.

20. אם מסיבה כלשהי הושמט פרט מסוים בקשר עם מוצר מסוים, אנא צרו קשר עם שרות הלקוחות ונשמח לעמוד לשירותכם בכל בעיה ו/או שאלה שתתעורר, בשעות העבודה המפורסמות באתר.

נוהל המכירות באתר:

21. נדרש רישום לאתר לפני ביצוע רכישה, כמפורט לעיל בתנאי השימוש. בתהליך הרישום יידרשו המשתמשים ליצור שם משתמש וסיסמא עם כתובת דואר אלקטרוני.

22. פרטי כרטיס אשראי יידרשו אך ורק על מנת לבצע רכישה. משתמשים רשומים אשר מעדיפים למסור את פרטי כרטיס האשראי טלפונית יוכלו לפנות לשירות הלקוחות, בשעות העבודה המפורסמות באתר, על מנת לקבל מענה ותמיכה אנושיים.

23. לאחר השלמת הזנת כל הפרטים הנדרשים תתבצע ע"י האתר בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ואם תאושר ההזמנה ע"י חברת האשראי והחברה, תישלח למשתמש/ת הודעת אישור עם מס' הזמנה בדבר קליטת ההזמנה.

מובהר ומודגש כי אישור קליטת ההזמנה אינו ולא יהווה עסקה וכי עצם משלוח הודעת האישור בדבר קליטת ההזמנה עם מס' הזמנה כאמור אינה ולא תהווה אישור על ביצוע ההזמנה ו/או העסקה ו/או על קיומה של עסקה ולא תחייב את החברה.

מבלי לפגוע באמור לעיל ,רק הנתונים במחשבי החברה ורישומיהם ישמשו כראייה לכאורה לרשום בהם.

מובהר ומודגש כי רק אישור בדבר ביצוע הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל החברה.

מועד השלמת הזמנה ייראה כמועד אישור ההזמנה ע"י כל הבאים במצטבר:

א) אישור חברת האשראי של הלקוח; ב) קבלת אישור הספק לגבי הימצאות המוצר במלאי; ג) אישור החברה (להלן: "המועד הקובע"). 

כל המועדים הרלבנטיים לרבות לצרכי קביעת מועדי אספקה ייספרו מהמועד הקובע בלבד.

עיכובים שבאחריות הלקוח יהיו באחריותו בלבד, בהתאם להוראות סעיף 43 לחוק החוזים (חלק כללי) תשל"ג -1973.

במידה וההזמנה לא אושרה ע"י חברת האשראי ו/או החברה, תשלח למשתמש/ת הודעה בהתאם תוך זמן סביר ובמקרה כזה יהיה על הרוכש ליצור קשר טלפוני עם מוקד המכירות של החברה לצורך הסדרת האישור לביצוע ההזמנה.

למען הסר ספק, גם בהיעדר הודעה על אי-אישור ההזמנה, לא תיחשב כהשלמת ההזמנה אלא אם ולאחר קבלת אישור חברת האשראי ומשלוח הודעת האישור עם מס' ההזמנה כנ"ל.

לאחר משלוח הודעת האישור עם מס' ההזמנה כנ"ל תפעל החברה לביצוע אספקת המוצר לרוכש.

אם לאחר משלוח ההצעה/בקשה ע"י המשתמש/ת כנ"ל לא התקבלה אצל המשתמש/ת הודעת אישור עם מס' הזמנה המאשרת את ההזמנה, מומלץ להתקשר לשרות הלקוחות של החברה על מנת לברר את העניין (בשעות הפעילות המפורסמות באתר) או לכתוב לשרות הלקוחות בדואר אלקטרוני.

24. מאחר והמוצרים המפורסמים באתר הינם תמיד בכמות מוגבלת, לא ניתן להבטיח מראש פריט מסוים. 

ייתכנו מצבים בהם גם אם בעת ביצוע ההזמנה באתר המוצר קיים במלאי היבואן הרי שעד למשלוח ההזמנה ליבואן ולאספקת המוצר בפועל יאזל המוצר מהמלאי .

כמו כן מוצהר ומוסכם בזאת כי מלאי המוצרים מתעדכן מידי פעם בפעם וייתכן שמוצר שהוזמן יאזל מן המלאי והזמנתו לא תאושר.

25. האתר הוא לעסקאות בישראל בלבד, לביצוע באמצעות כרטיס אשראי ישראלי שהונפק ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי הישראליות ואשר כתובת החיוב הינה ישראלית, והמשתמשים מאשרים את הנ"ל ומצהירים כי בעת ביצוע העסקה הם בישראל והכתובת לאספקת המוצר היא בישראל.

26. החברה עושה כל שביכולתה לספק לכל המשתמשים את השרות הטוב ביותר, ואת הפריט המבוקש. 

היה והפריט המבוקש אזל מהמלאי ייתכן והחברה תערוך רשימת המתנה ובמקרה כזה תרשום את המשתמשים שלא קיבלו אישור הזמנה, בשל שהמוצר אזל מהמלאי, ברשימה שכזו.

גם לאחר שנרשם המשתמש/ת ברשימת ההמתנה לא תוכל החברה להתחייב לספק את המוצר. 

ההרשמה ברשימת ההמתנה אינה מחייבת והמשתמשים לא נדרשים למסור את פרטי כרטיס האשראי לצורך כניסה לרשימת ההמתנה.

27. החברה שומרת את הזכות לבטל ו/או לא לאשר הזמנה מכל סיבה שהיא ו/או לבטל ו/או לא לאשר כל פעולה שנעשתה ע"י אדם שמסר פרטים שגויים ו/או הפר את תנאי השימוש ו/או הפר כל דין ו/או לא השיב תוך זמן סביר לפניות החברה.

28. כל מוצר נמכר לשימושו של המשתמש/ת שרכש/ה את המוצר בלבד, והמשתמש/ת מצהיר/ה ומתחייב/ת כי לא ימכור את המוצר לאדם ו/או גורם אחר, בתמורה כלשהי בין מלאה ובין חלקית. החברה שומרת את הזכות לבטל ו/או לא לאשר הזמנה גם במקרה בו קיים חשד סביר שהמשתמש עלול להפר את האמור לעיל.

חל איסור חמור  על מסירת פרטים כוזבים ו/או בדויים ו/או לא נכונים.

פעולה מעין זו תשבש בהכרח את הליך המכירה ועלולה לגרום לנזקים לחברה ו/או לצדי ג' והחברה שומרת על מלוא הזכויות לנקוט בכל פעולה על מנת לשמור על זכויותיה במקרים כגון אלו לרבות ע"י פנייה לרשויות אכיפת החוק ולערכאות וכן על מנת למנוע פעולות מעין אלו בכל אמצעי ודרך.

29. במקרה של שביתה ו/או מלחמה ו/או אירוע בטחוני ו/או כל עיכוב ו/או נסיבות כלשהן שאינן בשליטת החברה, יידחה מועד האספקה של המוצר בהתאם למשך האירוע הנ"ל ובתוספת זמן סביר נוסף לאחר סיום האירוע. כמו כן שומרת החברה את הזכות לבטל הזמנה ו/או עסקה במקרה של אירוע כנ"ל. 

30. במקרה של הזמנה כאשר קיימת טעות סופר בדף מכירה ו/או בהודעה כלשהי ו/או בעסקה, רשאית החברה להודיע למשתמש/ת, /רוכש/ת על הטעות ולתקן את פרטי הדף ו/או ההודעה ו/או ההזמנה בהתאם. במקרה של תיקון כאמור יהא המשתמש/ת, רוכש/ת רשאי./ת לבחור לבטל את ההזמנה.

31. כל מוצר נמכר כמות שהוא ולא ניתן לשנותו ו/או להתאימו לצרכים האישיים של כל משתמש/ת, רוכש/ת.

32. שינוי כלשהו אותו יבקש משתמש/ת ו/או רוכש/ת לבצע בפרטי כרטיס האשראי ו/או בכל נתון ו/או פרט מנתוני ו/או פרטי המכירה עשוי להיות מחויב בתשלום עמלות ו/או דמי חיוב ו/או הוצאות ככל שייגרמו לחברה והמשתמש/ת, רוכש/ת מתחייב/ת לשאת בהם מיד עם דרישתה הראשונה של החברה.

הגנה על פרטיות :

33. בעת הגלישה באתר ייאסף מידע אודות הדפים והפריטים בהם התעניינתם, כמה זמן שהיתם באתר, מה רכשתם ואלו פעולות נוספות ביצעתם. המידע הוא לצרכים סטטיסטיים ולצרכי שיפור השירות ואינו מזהה את המשתמש באופן אישי.

האתר רשאי ואחראי להשתמש במידע כנ"ל לצרכיו ובכפוף לכל דין.

האתר רשאי להעביר כל מידע כנ"ל לצדדים שלישים, ובלבד שהמידע אינו מזהה את המשתמש באופן אישי.

כמו כן ייתכן ומשתמש /ת ו/או רוכש/ת יזוהו ע"י האתר בכניסה חוזרת בהתאם לפרטים שהקלידו בכניסה קודמת לאתר לרבות זיהוי פרטי כרטיס האשראי שמסרו ואולם מובהר בזאת כי החברה תעשה שימוש בפרטים אלו למען הנוחות ושיפור השירות בלבד ולא ייעשה בהם כל שימוש אחר.

34. החברה תהיה רשאית להשתמש בפרטים שיימסרו ע"י המשתמשים, הן בעת הרישום והן לאחר מכן, על מנת ליצור קשר עם המשתמשים ולעדכן אותם בדבר מכירות עכשווית ועתידיות ו/או בדבר כל מידע פרסומי שלדעת החברה עשוי לעניין את המשתמשים ו/או הרוכשים באתר. 

בעת הרישום יכולים המשתמשים לבחור (באמצעות סימון במקום המתאים) האם הם מסכימים או אינם מסכימים לקבלת דואר פרסומי כנ"ל.

35. החברה תהיה רשאית להשתמש בפרטים כנ"ל לצורך משלוח הודעות וביצוע ומימוש רכישת מוצר באתר ע"י המשתמש, לרבות העברתם לצדדים שלישיים לצורך ביצוע ומימוש כאמור ולרבות לצורך גביית התשלום באמצעות חברות כרטיסי אשראי וחברות סליקה.

36. החברה לא תגלה לצדדים שלישיים פרטים אישיים שמסר המשתמש, למעט במקרים המפורטים לעיל, או בהתאם לצו של רשות מוסמכת ו/או בית משפט, או במקרה של הפרת תנאי השימוש, או לצורך הליכים משפטיים ו/או גביית חוב, או עפ"י דין.

37. החברה שומרת את הזכות לשלוח מידי פעם משוב למילוי ע"י המשתמשים, על מנת לייעל את אופן מתן השירותים. מילוי המשוב אינו מחייב.

38. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל משתמש/ת רוכש/ת, רשאי/ת לעיין במידע אודותיו אשר מצוי במאגר החברה ואף לבקש מהחברה לתקן מידע זה אם לדעתו המידע אינו נכון, שלם או מדויק. לצורך כך אנא שלח/י בקשה בכתב אל החברה באמצעות עמוד "צור קשר" באתר.

במסגרת כל פנייה כאמור עליך לציין את פרטיך המלאים לרבות שם כתובת מס' ת.ז. טלפון וכתובת דוא"ל והחברה תעשה מאמץ להשיב לכל פנייה כאמור.

39. לידיעתך, לצורך תפעול האתר נעשה בו שימוש באמצעי הקרוי "עוגיות" ('COOKIES', להלן: "עוגיות"), אשר נועד , בין היתר כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש, לאפיין את המוצרים המתאימים לו וגם לצרכי אבטחת מידע. עוגיות הן קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור/י את הדפדפן ואחרות יישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש/, הגולש/ת באתר.

קבצי ה"עוגיות" מכילים מידע משתנה אודות הדפים בהם ביקר כל גולש/ משתמש/ת, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע לאתר, וכן מידע שהמשתמש/ת גולש/ת מבקש/ת לראות בעת הכניסה לאתר וכיוצא באלה. המידע בקבצי העוגיות מוצפן, והחברה תנקוט צעדים על מנת שהמידע האגור בהם יהיה קיים רק במחשבי החברה .

אם אינך רוצה לקבל "עוגיות", ניתן להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. יחד עם זאת, יש להבין ולדעת שנטרול ה"עוגיות" עלול לגרום לכך שלא ניתן יהיה להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.

40. החברה פועלת לנקיטה באמצעים מקובלים על מנת לשמור על המידע שברשותה ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש/ת בשמו/ה ו/או בפרטי זהותו/ה, כגון שם וכתובת המשתמש/ת, לצדדים שלישיים, אלא במקרים בהם הדבר מתחייב כגון: לספקי המוצרים על מנת להשלים את פעולת הרכישה שביצע המשתמש/ת באתר או במסגרת שיתוף פעולה הקשורות בכל דרך עם החברה, על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת, בכל מקרה בו הפר המשתמש/ת את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם בצע/ה המשתמש/ת או ניסה לבצע, באמצעות האתר, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, ו/או הוראות כל דין או בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים או במקרים של מחלוקת, ו/או דרישה ו/או, תביעה, ו/או טענה או במסגרת הליכים משפטיים וכן בכל מקרה בו לדעת החברה מסירת המידע חיונית למניעת נזק לחברה, ו/או לכל מאן דהוא אחר, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי לרבות במקרה של העברה ע"י החברה של פעילות ו/או במקרה של מיזוג אשר כתוצאה מאלה הועברו ו/או הומחו זכויותיה ו/או חובותיה של החברה, לצדדים שלישיים, ובלבד שכל נעבר או נמחה כאמור יקבל על עצמם את ההוראות כנ"ל.

האמור לעיל אינו גורע ו/או פוגע בזכות החברה להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי ו/או שאין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו .

41. החברה עושה מאמצים על מנת להגן על סודיות הנתונים והפרטים שנמסרו על ידי המשתמשים באתר בפרט ולקוחותיה בכלל.

החברה נוקטת באמצעי זהירות סדירים ומקובלים ע"י שימוש בטכנולוגיות אבטחה מקובלות. 

המשתמש/ת מצהיר/ה כי ידוע לו/ה שהחברה תנקוט אמצעים נוקשים כדי למנוע חדירה לאתר וכדי שלא לאפשר פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש, אך אין ביכולתה למנוע תמיד שיבושים באתר.

42. ידוע למשתמש/ת כי החברה עושה שימוש באמצעי הגנה והצפנה מקובלים לפי פרוטוקול מסוג SSL, כנהוג באתרי הסחר האלקטרוניים בישראל ובעולם בכל הקשור לפעולות בקשר עם מידע מקוון, וכנדרש בדין. 

בתוך כך, ההתקשרות בין המחשב של המשתמש/ת או הגולש/ת באתר לבין מחשבי החברה תאובטח באמצעות שיטות ההצפנה המקובלות ובהתאם לתקנים הנהוגים. בנוסף, החברה תנקוט באמצעים סבירים להגנה על האתר ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ותדאג לעדכן אותם מידי פעם בפעם וזאת גם , כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות ו/או פרצות בלתי מורשות..

למרות האמור לעיל מובהר בזאת כי ייתכנו מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, וכמובן שבמקרים מעין אלו החברה אינה יכולה להתחייב, שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה ו/או שהאתר ו/או הנתונים שנאספו במסגרתו יהיו חסינים ו/או מאובטחים באופן אבסולוטי מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של החברה.

ידוע למשתמש/ת שהחברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, בין ישירים ובין עקיפים, ממוניים ו/או בלתי ממוניים, ככל שיגרמו כאלה כתוצאה מכך.

אספקה, הובלה, משלוח ואיסוף עצמי:

43. אספקת המוצרים אשר נרכשו באתר ואשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות כרטיס אשראי תיעשה על ידי החברה ו/או על ידי הספקים ו/או יבואני המוצרים, עד 12 ימי עסקים, וזאת אך ורק לכתובת בישראל אותה הקליד הרוכש בעת ביצוע ההזמנה.

יובהר כי תתכנה הגבלות בדבר אספקת מוצר למקומות המצויים מעבר לקו הירוק ו/או למקומות שהגישה אליהם בעייתית ו/או כרוכה בסכנה. הגבלות ותנאים אלו ביחס להובלה ו/או אספקת מוצרים למקומות שונים כאמור תלויים בספקים ו/או ביבואני המוצרים ו/או בחברות ההובלה.

במקרה של מגבלות ו/או תנאים ביחס לאספקה כאמור יעודכן הרוכש בתנאים ובהגבלות ככל הניתן והחברה או מי מטעמה יהיו רשאים לבצע תיאום אספקה של המוצר למיקום קרוב אחר כפי שיוסכם בין הצדדים. 

היה והרוכש/ת ו/או המשתמש/ת לא ישיב או שלא תושג הסכמה על מקום משלוח קרוב כנ"ל, רשאית החברה לבטל את העסקה ולמשתמש/ת, רוכש/ת לא יהיו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בקשר עם כך.

44. לרשות המשתמשים עומדות מספר אפשרויות משלוח, והמוצר שיירכש יישלח לפי האפשרות בה בחר המשתמש/ת בעת ההזמנה. לעניין זה, יום משמעותו יום עסקים (ימי ראשון עד חמישי, לא כולל חגים, ימי שבתון או מנוחה, ערבי חגים וערבי ימי שבתון או מנוחה) ובשעות העבודה הרגילות בלבד.

45. הרוכש באתר יוכל לבחור באפשרות של איסוף עצמי בעת ביצוע ההזמנה ככל שאפשרות כזו קיימת בדף המוצר שלמכירה באתר.

היה ובחר הרוכש באפשרות אספקה מסוימת לא תהא אפשרות לשינוי אופן האספקה לאחר ביצוע הרכישה.

להסרת ספק , במקרה של איסוף עצמי הרי שמעת קבלת המוצר לידיו יהיה הרוכש האחראי הבלעדי בכל הקשור אליו ולחברה לא תהיה אחריות כלשהי בקשר עם כך.

46. בעת אספקת המוצר לרבות במקרה של איסוף עצמי יידרש הרוכש/ת להציג את כרטיס האשראי באמצעותו ביצע את הרכישה ו/או תעודה מזהה שלו כתנאי לאספקתו של המוצר לידיו.

להסרת ספק, גם את תבוצע אספקה כאמור ללא נוכחות של הרוכש/ת ו/או ללא הצגת כרטיס האשראי ו/או תעודה מזהה, לא תחול על החברה כל אחריות בקשר לכך כל עוד מקבל המוצר הזדהה ברוכש/ת ו/או כמיופה כוחו ו/או אחד מבני ביתו.

47. מועד האספקה של כל מוצר נקוב בדף המוצר המוצע לרכישה באתר.

מספר הימים לאספקה כמפורט בדף המוצר יימנה החל מיום קבלת אישור העסקה מחברת האשראי ו/או ההודעה על אישור ההזמנה לרוכש ו/או מהיום בו נמצא כי המוצר קיים במלאי הספק/היבואן לפי המאוחר.

המועדים הנקובים באתר הינם לפי ימי עסקים, קרי ימים א'-ה' בשבוע ואינם כוללם ימי שישי, שבת ערבי חג, חגים וימי שבתון רשמיים ולרבות במקרה של איסוף עצמי.

48. דמי המשלוח ו/או ההובלה ו/או האספקה כוללים הובלה רגילה למקומות שהגישה אליהם איננה קשה ו/או חריגה. הובלה חריגה כרוכה בחיוב נוסף.

במצב כזה יודיע האתר למשתמש/ת על הבעיה ויתואם התשלום הנוסף. 

מועד האספקה יימנה מעת תיאום התשלום הנוסף כנ"ל.

כל חיוב בתשלום בגין הובלה חריגה כאמור יחול על הרוכש/ת וישולם על ידו/ה טרם לביצוע האספקה ו/או במעמד האספקה.

אם המשתמש/ת ו/או כרוכש/ת לא ישיב או שהמשתמש/ת, רוכש/ת והחברה לא יצליחו להסכים על התשלום הנוסף כנ"ל, רשאית החברה לבטל את העסקה ולמשתמש/ת , רוכש/ת לא יהיו כל טענות בקשר עם כך.

49. כל אספקה של מוצר באמצעות הובלה תתנהל לפי הנהלים של אותה חברת המשלוח ו/או ההובלה שתבצע את אספקת המוצר בפועל.

50. במקרה של עסקה בתשלומים, רשאית החברה לגבות את דמי המשלוח בעת התשלום הראשון עבור המוצר ובנוסף לו.

51. מועדי האספקה כפופים למקרים של כוח עליון ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או מלחמה ו/או מצב חרום ו/או קיום המוצר במלאי היבואן/ספק ו/או כל מקרה ו/או נסיבות שלחברה אין שליטה עליהם.

במקרים כאמור תפעל החברה ליידע את הרוכש/ת במועד המוקדם האפשרי על דבר האיחור באספקה ותציע לרוכש/ת לבחור בין מספר חלופות כגון המתנה לאספקת המוצר או קבלת מוצר חלופי או ביטול העסקה.

החברה אינה ולא תהא אחראית בכל מקרה של עיכוב באספקת מוצר שאינו בשליטתה לרבות במקרה שהעיכוב קשור ברוכש/ת ו/או בשל קושי ליצור עימו/ה קשר בשעות ובימי העבודה המקובלים. עיכובים כאמור לא ייחשבו כהפרת התחייבות כלשהי מצד החברה.

אחריות למוצר הנרכש באתר:

52. אלא אם נאמר במפורש אחרת כל המוצרים באתר הינם חדשים לחלוטין ויסופקו באריזתם המקורית יחד עם תעודת אחריות מאת היבואן של המוצר לישראל.

53. האחריות והשירות על פי תעודת האחריות שנמסרת יחד עם כל מוצר ניתנים ע"י יבואן ו/או ספק ו/או יצרן המוצר בהתאם לתנאי תעודת האחריות של כל מוצר.

האחריות והשרות כאמור ניתנים ומבוצעים ע"י היצרנים ו/או הספקים /ואו היבואנים של המוצרים ובאחריותם הבלעדית ובהתאם להוראת כל דין.

תעודת האחריות כמוה כחוזה לטובת צד ג' במסגרתו מוסכם בין החברה לבין היבואן ו/או הספק ו/או הצרכן כי רוכש/ת המוצר יקבל את האחריות והשרות מהיבואן/ספק/יצרן בלבד בהתאם לתנאי תעודת אחריות.

משכך, במקרה של תקלה ו/או קלקול במוצר על הרוכש/ת לפנות אל היבואן/ספק/יצרן מנפיק תעודת האחריות ו/או לחברת השרות מטעמו הכול כקבוע בתעודת האחריות למוצר.

ביטול עסקה:

54. כל רוכש/ת מחויב לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו.

לכל רוכש/ת באתר הזכות לבטל את עסקת הרכישה בהתאם לתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן: "החוק") .

כל רוכש/ת שיבקש לבטל עסקה תוך 14 יום מיום קבלת האישור על הרכישה בכתב או קבלת המוצר בפועל, לפי המאוחר, ללא צורך בסיבה, ובתנאי שלא נעשה במוצר שימוש והוא לא נפגם והוא באריזתו המקורית.

בקשת הרוכש/ת לביטול כאמור תעשה באמצעות הודעה בכתב לחברה (בדואר , פקס, בדוא"ל) במסגרתה יפורטו מס' ההזמנה שמו/ה המלא של הרוכש/ת ומס תעודת הזהות שלו/ה.

במקרה כזה על הרוכש/ת לשלוח את המוצר חזרה אל החברה על חשבונו/ה וזאת בתוך 14 ימים מיום משלוח הודעת הביטול כאמור לחברה ובצירוף החשבונית המקורית בגין העסקה .

במקרה של ביטול כאמור לעיל ובכפוף לתנאים הקבועים בחוק ושאינו ביטול מחמת פגם או אי התאמה תבצע החברה החזר כספי של חלק המחיר ששולם ע"י הרוכש בפועל (או תבקש מחברת האשראי לבטל את החיוב ו/או לזכות את כרטיס האשראי) וזאת בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול בכתב כאמור לעיל ואך ורק לרוכש/ת עצמו ובניכוי דמי ביטול בגובה 5% מערך העסקה או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם.

אין באמור לעיל כדי לגרוע ו/או לפגוע בזכויות החברה על פי כל דין.

55. בנוסף לכל מקרה אחר בו נקבע בתקנון זה כי לחברה הזכות לבטל עסקת רכישה של רוכש/ת באתר מובהר ומוסכם בזאת כי החברה תהיה זכאית לבטל הזמנה ו/או שלא לקבל הצעת רכישה של רוכש/ת ו/או לבטל התקשרות כלשהי עם רוכש/ת גם לאחר שנשלחה או נתקבלה אצל הרוכש/ת הודעה על אישור ההזמנה ו/או הרכישה ע"י הרוכש/ת במקרים בהם ארעה טעות בתום לב בנתוני מוצר כלשהו באתר לרבות במחירו ו/או בתיאורו ו/או במפרט הטכני שלו ואשר על בסיסם , כולם או חלקם נערכה ההזמנה ו/או נשלחה הודעת אישור הרכישה וכן בכל מקרה של תקלה ו/או כוח עליון ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או עקב נסיבות שאין לחברה שליטה עליהן ואשר יעכבו ו/או ישבשו את פעילות האתר ו/או ההזמנה ו/או אספקת המוצר ו/או הליך תקין של רכישה על פי תנאי תקנון זה.

זכות הביטול כאמור תעמוד לחברה גם בכל מקרה בו הפר המשתמש/ת ו/או הרוכש/ת ו/או לא עמד/ה בהתחייבויות מהתחייבויותיו/ה ו/או במקרה בו מסר/ה פרטים לא נכונים ו/או לא שלמים ו/או לא מלאים ו/או לא מדויקים כמו גם במקרה של העדר אישור העסקה ע"י חברת האשראי.

56. נציגי האתר ישמחו לעמוד לצדך בכל שאלה שתתעורר בעת הרכישה וכן לאחר ביצוע הרכישה, על מנת להפוך את החוויה של קנייה ברשת האינטרנט לנעימה מהירה ויעילה.

הגבלות ותנאים כלליים נוספים:

כל הודעה שתישלח החברה לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר/ה המשתמש/ת, רוכש/ת תיחשב כהודעה בכתב שנתקבלה אצל המשתמש/ת תוך 24 שעות ממועד המשלוח. כל הודעה של החברה למשתמש/ת בשיחת טלפון למספר טלפון שמסר/ה המשתמש/ת ובעניינה ערך האתר תרשומת, תיחשב כהודעה בכתב שנתקבלה אצל המשתמש/ת במועד השיחה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מדרכים אחרות למשלוח הודעות למשתמשים.

הודעות של המשתמשים לאתר יהיו רק בכתב ועל המשתמש החובה לוודא כי ההודעה נתקבלה אצל נציגי האתר בפועל.

57. החברה עושה מאמצים רבים על מנת לוודא זמינותו של האתר בכל שעות היממה 7 ימים בשבוע, אך אינה מתחיבת שהשירותים באתר לא יפסקו ו/או יופרעו מסיבה זו או אחרת. 

החברה תפעל לתקן כל תקלה בהקדם האפשרי אך לא תוכל להתחייב לעשות כן בפרק זמן מסוים.

58. אינכם רשאים להוריד ו/או להעתיק מהאתר מידע ו/או נתונים ו/או מסמכים ו/או תמונות ו/או גרפיקה ו/או סרטונים ו/או קבצים מכל סוג שהוא ו/או טקסטים כלשהם (להלן כל הנ"ל ולרבות איזה מהנ"ל שיישלחו ע"י האתר אל המשתמשים ולרבות כל מידע אחר: "מידע") ו/או לעשות במידע שימוש כלשהו שאיננו שימוש במסגרת האתר עצמו ותוך כדי גלישה בו. כל המידע שייך לאתר. כל זכויות היוצרים וכל זכויות הקניין הרוחני במידע הינן של החברה ושמורות לה. ניתנת לכם אך ורק הזכות (בכפוף לאמור בתנאי השימוש ובהתאם להם) לגלוש באתר ולהשתמש בשירותיו, כל עוד האתר פתוח לשימוש, ולא ניתנת לכם כל זכות אחרת שהיא במידע.

כל משתמש/ת רוכש/ת באתר עושה כן על אחריותו ועליו/ה לבצע בעצמו/ה את כל הבדיקות והברורים לגבי המוצר כנדרש מקונה סביר באתר מקוון והוא/היא מוותר/ת ויהיה מנוע/ה מלהעלות כל טענת הסתמכות.

בתוך כך, מודיעה בזאת החברה כי תוכן ו/או מידע המובא באתר בקשר למאפייני המוצר ו/או מכל מין וסוג שהוא, אשר מקורו בצדדים שלישיים, לרבות, תכניות, תשריטים, מפרטים, הוראות הפעלה ונתונים ו/או פרטים שונים, נמסר על ידי אותם צדדים שלישיים ולחברה לא תהיה כל אחריות לגביו.

59. הצגת המוצרים באתר בכל דרך לרבות הצגת פרטיהם ו/או תמונותיהם ו/או תכונותיהם, דגמיהם, עיצובם, צבעיהם או חזותם נעשית להמחשה בלבד וכדי לדמות למשתמש/ת רוכש/ת את המוצר המבוקש בצורה המיטבית ביותר לדעת החברה. היה ומשתמש/ת רוכש/ת סבור כי קיים שוני או פער בין המוצר ו/או נראותו ו/או תכונותיו בפועל לבין האופן הצגתו באתר, עליו לפנות לחברה אשר תפעל לתיקון הדבר ככל הניתן ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

60. כל משתמש/ת ו/או רוכש/ת באתר מתחייב בזאת בעצם שימוש ו/או גלישה באתר למלא אחר הוראות כל דין החלים /ואו שיחולו על השימוש ו/או הגלישה באתר ולרבות כל תנאי השימוש בתקנון זה.

כמו כן, המשתמש/ת רוכש/ת מתחייב/ת לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, במישרין או בעקיפין, לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת כל דין ו/או תנאי השימוש ו/או כל ממעשה ו/או מחדל של המשתמש/ת רוכש/ת ו/או מכל חיוב בו תחויב החברה ו/או מי מטעמה אשר על פי תנאי השימוש לחברה אין אחריות לגביו; או שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש פסול ו/או בלתי חוקי על ידי המשתמש באתר ו/או בתוכנו, לרבות הפרת תנאי כלשהו מתנאי תקנון זה.

61. בכל מקרה ומבלי לגרוע מכל טענת הגנה של החברה, החברה אינה ולא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף ו/או תוצאתי ו/או מרוחק ו/או בלתי מוחשי, ואחריות החברה לנזק מוגבלת לרף עליון מקסימאלי של כפל מחיר המוצר (רף שלצורך חישוב סכומו כולל השבה ואינו בא בנוסף להשבה) .

62. החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לאפשר או לאסור על משתמש ו/או רוכש/ת כלשהם לעשות שימוש באתר בכל זמן ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, בכל זמן ואף ללא מתן הודעה.

בנוסף, רשאית החברה להפסיק את פעילות האתר כולה או חלקה, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, ומבלי שתהיה למשתמש/ת רוכש/ת כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

לחברה הרשות על פי שיקול דעתה הבלעדי להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, בתנאים כלשהם נוספים או אחרים מאלו הכלולים בתקנון זה ולמשתמשים/ רוכשים לא תעמוד כל טענה ו/או זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

63. בנוסף על כל הקבוע בתקנון זה, ידוע לכל משתמש/ת רוכש/ת והוא/היא, מסכים/ה ומאשרת בזאת כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או טענה, ו/או דרישה כנגד החברה ו/או צדדים שלישיים הקשורים בה ן/או לשימוש באתר מוגבלת לתקופה של 12 חודשים מיום ביצוע כל פעולה ו/או רכישה והצדדים רואים בכך כהסכם ביחס לתקופת ההתיישנות אשר תחול בכל הקשור ביחסיהם כמשמעו בסעיף 19 בחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.

64. האתר נגיש לבעלי מוגבלויות כמתחייב על פי כל דין.

הנגשת האתר נעשתה באמצעות תוסף אשר הוכן נוצר נערך והותקן באתר זה באמצעות צד ג' (להלן: "תוסף הנגישות").

תוסף הנגישות הינו באחריות צד ג' בלבד ולחברה אין ולא תהיה כל אחריות בכל הקשור בכך.

ברצון כל גולש/ת משתמש/ת רוכש/ת לעשות שימוש באתר באמצעות תוסף הנגישות, עליו להשתמש בכפתור/לשונית הנגישות כמופיע באתר.

65. כל סכסוך יידון לפי דיני מדינת ישראל בלבד ובביהמ"ש המוסמך בעיר חיפה בלבד.